Udvikling af et online værktøj, hvis målsætning er at kunne styrke virksomhedernes kendskab til den Miljøteknologiske Verifikation (ETV).


Europa står over for en række miljømæssige udfordringer, som vil påvirke den fremtidige velstand. Disse udfordringer omfatter opbrugte ressourcer, stigende vandmangel, luftforurening, klimaændringer og tab af biodiversitet. Europa er førende inden for innovation i miljøteknologier, som kan levere løsninger, samtidig med at EU's konkurrenceevne øges. Det kan imidlertid være et væsentligt problem at bryde ind på markedet med innovative nye produkter og løsninger, da innovation pr. definition ikke kan vise en vellykket historik. Uden troværdige informationer om de innovative teknologier, er potentielle købere oftest i tvivl om, hvorvidt de kan have tillid til de oplyste produktegenskaber som de præsenteres for. I 2011 lancerede Europa-Kommissionen med 7 medlemslande en løsning på dette problem: Miljø-Teknologisk-Verificering – ”Environmental Technology Verification (ETV)”. Det er et initiativ, der kan frembringe en uvildig tredjeparts-verifikation eller -eftervisning af de teknologiske påstande, som teknologiproducenterne har fremsat/påberåbt sig. Ved at bruge en verifikationserklæring - som er produktet af en vellykket ETV-proces - giver ETV troværdige oplysninger om den nye teknologi. Markedsadgang for innovative miljøteknologier er væsentligt forbedret og den teknologiske risiko hos køberne af disse løsninger reduceres. 

 

ETV4INNOVATION er et to-et-halv-årigt EU-finansieret strategisk partnerskabsprojekt omhandlende erhvervsuddannelse under Erasmus + -programmet. Partnerskabet er etableret med det formål at kunne støtte udviklingen og gennemførelsen af en innovativ praksis for en ny uddannelsesretning inden for miljøteknologi Verifikation (ETV). Der er en meget stærk efterspørgsel fra købere af innovative miljøteknologier om at få garantier for produktets ydeevne. Den miljøteknologiske verifikationserklæring (ETV-en) er den eneste internationalt anerkendte garanti for ydeevnen af enhver miljøteknologi. Som den nye ISO 14034: 2016-standard kan ETV tilbyde udviklere af miljøteknologier en reel konkurrencefordel ved markedsføring af deres produkter. Da ETV-verifikationserklæringen samtidigt giver garantier for ydeevnerne af miljøteknologierne, følger processen med at opnå en ETV-verifikationserklæring meget strenge retningslinjer og procedurer. For at opnå sådanne erklæringer hurtigt og til den laveste pris skal virksomhederne opfylde kravene til ETV-verifikationsprocessen i alle faser af produktudvikling.

 


 


 

ETV4INNOVATION er en del af en global indsats, der skal give virksomheder, der udvikler miljøteknologier, en effektiv og succesfuld adgang til miljøteknologi verifikation. ETV4INNOVATION sigter mod at opbygge og udvikle fælles studieplaner, der kan udfylde de mangler i forhold til ETV, som nuværende og fremtidige ledere og medarbejdere i den teknologiske sektor inden for bl.a. materialer, affald og ressourcer, samt energiteknologier. Mere specifikt vil ETV4INNOVATION udvikle ”e-learning-moduler”, der med åben adgang sigter mod at hjælpe produktudviklere af miljøteknologier til at få en mere dybdegående forståelse af ETV-ordningen: Og dermed give dem viden og forståelse, der kan lette proceduren med at opnå ETV-verifikationserklæringer for de miljøteknologier, som de ønsker at markedsføre.

 

ETV4INNOVATION partnerskabet har defineret følgende specifikke mål:

 

 • Identificere manglende viden i virksomhederne (SMV'er) for at de kan blive i stand til og vil satse på ETV, som inkorporerer grønne betingelser ved udvikling af nye miljøteknologier.
 • Opbygge og udvikle en fælles studieplan om ETV med deltagelse af interessenter fra branchen og eksperter fra de grønne teknologifag, såsom verifikationsorganerne, klynger og universiteter og andre med ekspertise inden for den miljøteknologiske verifikation (ETV).
 • Levere den fælles uddannelsesplan på e-learning platformen.
 • Bryde grænserne mellem SMV’erne, de store virksomheder og eksperter i ETV, for at skabe fælles procedurer og færdigheder.
 • Udstyre virksomheder med de rette færdigheder og viden til ETV-verifikationen og derved fremme en bæredygtig teknologiproces.
 • Fremme bedre forventninger til ETV-behovets færdigheder og udvikle bedre overensstemmelse mellem kvalifikationer, virksomhedens behov og de europæiske grønne målsætninger.
 • At skabe bevidsthed om aktuelle miljøproblemer, samt at det er nødvendigt at skabe en bæredygtig udvikling og frembringe mere respektfuld praksis med miljøet.

 

FORVENTEDE RESULTATER:

 

ETV4INNOVATION-projektet definerer følgende intellektuelle Outputs (IO):

 

 • OUTPUT 1: Detaljeret analyse af SMV'ers generelle behov for ETV
 • OUTPUT 2: ETV4INNOVATION Fælles pensum
 • OUTPUT 3: ETV4INNOVATION Uddannelsesmateriale
 • OUTPUT 4: ETV4INNOVATION Uddannelses- og samarbejdsplaner
E-learning platform


NYHEDER OG ARRANGEMENTER
Email NewsletterOM Miljøteknologisk Verifikation (ETV)
Du sælger eller leder efter innovative miljøteknologier? Det innovative miljøteknologiske program for en kvantitativ ydeevne-verifikation = ETV-programmet - er lige noget for dig!

 

ETV-programmet er en international ordning, der leverer et performancecertifikat for innovative miljøvenlige teknologier, hvis gyldighed er anerkendt og garanteret internationalt. Systemet er afhængigt af et uafhængigt verifikationsorgan, der kontrollerer ydeevnekravene for en miljøteknologi, ved hjælp af en certificeret teststruktur om nødvendigt.

ETV-ordningen er til for alle leverandører af miljøteknologier, da ETV-ordningen er den eneste internationalt accepterede forordning, der kan eftervise de egenskaber omkring specielt ydeevne-kravene for de teknologier, som de markedsfører.

 

ETV-ordningen er for alle købere af miljøteknologier (virksomheder, kommuner og statslige myndigheder), som i ETV-ordningen vil finde en unik løsning til at identificere innovative miljøteknologier, der opfylder deres behov: Dette samtidigt med at deres investeringsrisiko reduceres med ETV resultatrapporten, da den indeholder alle troværdige og pålidelige ydeevne-data, verificeret af en anerkendt tredjepart.

 

SMV'er der besidder en miljøteknologi, der klarer sig godt over for normale standarder eller som præsenterer en innovativ tilgang til at løse et miljøproblem, kan bedre klare markedsindtrængningens udfordringer på grund af uafhængig og troværdig dokumentation for teknologiens fordele. Andre interessenter, som f.eks. købere eller investorer, der er forpligtet til at bruge miljøteknologiløsninger, står ofte over for ikke-sammenlignelige, ufuldstændige eller uafprøvede præstationsoplysninger, når de vurderer de tilgængelige markedsmuligheder. Environmental Technology Verification (ETV) giver en uafhængig evaluering af nye teknologier med henblik på at validere miljømæssige krav, således at brugere, udviklere, beslutningstagere og andre parter kan træffe velinformerede beslutninger om køb, anvendelse og regulering af innovative teknologier.

 

Verifikationen forstærker leverandørens troværdighed og købers tillid, når det er sikret, at miljøindsatsens påstande er gyldige, troværdige og understøttes af uafhængige testdata og informationer af høj kvalitet.

En ETV-verifikationserklæring giver dokumentation for, at teknologien som du sælger, lever op til dine løfter - for eksempel at den har en bestemt funktion eller opfylder specifikke krav. Dette kan være lavt energiforbrug, en renere teknologi eller høj ydeevne.

 

Verifikationen anerkendes både inden for EU men også i andre lande, såsom Korea, USA, Canada og Kina. Gensidig anerkendelse af en ETV betyder, at du kan markedsføre dine produkter og bruge testresultater fra et land, når du markedsfører dit produkt på internationalt plan.

 

 

 

Du kan opnå en ETV for din teknologi inden for områderne:

 • Vandbehandling og overvågning (fx overvågning af vandkvalitet, behandling af drikkevand og spildevand).
 • Materialer, affald og ressourcer (fx separation og sortering af fast affald, genanvendelse af materialer, udtjente produkter og kemikalier, biomassebaserede produkter).
 • Energiteknologier (fx vedvarende energi, energi fra affald, energieffektivitetsteknologier).
 • Genbrugsteknologier - af batterier, akkumulatorer og kemikalier, industrielle biprodukter og affald til sekundære materialer, byggeaffald i byggematerialer, separations- eller sorteringsteknikker til fast affald, materialegenvinding.
 • Landbrugsteknologier.
 • Luftrensning og overvågning.
 • Overvågning og rengøring af jord og grundvand.

 
ETV4INNOVATION on twitterRESULTATER AF PROJEKTET
Formålet med projektet er at udarbejde den fælles uddannelsesplan for ETV4INNOVATIONprojektet. Denne intellektuelle udarbejdelse har søgt at definere og analysere den bedst egnede uddannelsesplan i henhold til de målgruppers behov, som er defineret i IO1. Det fælles pensum er designet i relation til de nødvendige vidensområder og pædagogiske metoder, der er bedst egnet til at passe til de forskellige jobprofiler og målindustrierne i ETV4INNOVATIONprojektet:  Dette ved at identificere de indlæringsresultater, som det foreslåede uddannelses/trænings-indhold kræver, samt de tilsvarende uddannelsesinstitutioner og at adressere de specifikke behov i visse jobprofiler.

Antallet af moduler er defineret ud fra rapportens hovedkonklusioner om SMV'ernes og andre interessenters manglende anvendelse og viden til ETV. På baggrund af disse konklusioner i IO1 blev der defineret forskellige indlæringsresultater og baseret på al indsamlet viden, blev undervisningsmaterialet formuleret. Modulerne er opbygget og organiseret på en sammenhængende måde med hensyn til udvalgte kriterier, (dvs. forhold til specifikke stadier i udbudsprocessen i forhold til samme fagområde). ETV4INNOVATION er blevet finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne offentliggørelse afspejler kun forfatterens synspunkter, og Kommissionen kan ikke holdes ansvarlig for nogen brug, der kan være lavet med oplysningerne heri. Uddannelsesforløb er designet med hensyn til de nødvendige indlæringsområder, ved at tilbyde et grundlæggende uddannelsesspor samt indlæringsmoduler, der tager højde for specifikke behov i forbindelse med visse jobprofiler.

 

Tre moduler blev defineret, og de relevante indlæringsresultater er beskrevet detaljeret nedenfor:


Modul 1. Grundlæggende aspekter ved verifikation af miljøteknologi

 • At få kendskab til ETV og hvad formålet med denne verifikation er
 • At få kendskab til de forskellige enheder, der er involveret i ETV
 • At få kendskab til og anvende de grundlæggende gloser relateret til ETV
 • At få kendskab til og angive personer og enheder, der kan drage fordel af ETV
 • At få kendskab til EU-standarder og andre grundlæggende dokumenter vedrørende ETV
 • At få kendskab til og identificere funktionerne i ETV 

Modul 2. Procedure for verifikation af miljøteknologi

 • Beskriv anvendelsen af teknologien på de givne eksempler.
 • Definer indgangsparametre dedikeret til teknologiområde.
 • Vælg og specificer data, der er nødvendige for anvendelsen af: Matrix, formål, specifikke driftsbetingelser for teknologien, samt givet et eksempel.
 • Identificere støtteberettigede kriterier
 • Karakteriserer grupper af kriterier: Miljømerværdi; Innovationshøjde; Relevans for brugernes behov til at opfylde lovbestemmelserne, fastlægge  tilknytningen til teknologiområder.
 • Beskriv hvilke dokumenter der skal leveres ved hvert trin af verifikationen.
 • Angiv indledende parametre og vurdere verificerbare teknologier.
 • Udtrykt på en specifik og utvetydig måde ved hjælp af absolutte målbare tal, således at kun én fortolkning er mulig.
 • Reflekter brugernes behov og krav til specifikke applikationer under specifikke driftsforhold.
 • Kendskab til betingelserne for offentliggørelse af verifikationserklæringen.


Modul 3. ETV-programmet som et kommercielt værktøj på indenlandske og internationale markeder

 • Identificere og angive ETV-fordelene med hensyn til handel og salg.
 • Identificere de forskellige niveauer af teknologi-parathed.
 • Identificer minimumskravene med hensyn til teknologi-parathed for at opnå ETV.
 • Identificer fordelene ved kunder, der køber ETV-produkter, -processer eller service.
 • Opret og integrere en markedsføringsplan for et ETV-produkt, en proces eller en service.
 • Kortlæg og definer faktiske behov inden for det teknologiske område.
 • Identificere og analysere nogle succestilfælde med ETV.

 

Resumé af IO2: Definition af Fælles pensum 
TARGET GOALS


Institutions involved in research actions

0Learning content downloads

0ETV4INNOVATION Multiplier events

0
SAMARBEJDSPARTNERE


INVENTYA VENTURES (EU) Ltd

GREEN SYNERGY CLUSTER

CETEM - Asociacion Empresarial de Investigacion Centro Tecnologico del Muebley La Madera de la Region De Murcia

INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE TOULOUSE

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

PURFIL ApS