Работна програма


  • Work Package 1 – n/a

     ...


  • Work Package 2 - n/a

     ...


  • Work Package 3 – n/a

     ...


  • Work Package 4 – n/a

     ...


  • Work Package 5 – n/a

     ...


  • Work Package 6 – n/a

     ...

Разработване на онлайн обучителен материал с основна цел да насърчи предприятия да преминат през Environmental Technology Verification


Европа е изправена пред редица екологични предизвикателства, оказващи въздействие върху нейния бъдещ просперитет. Те включват – изчерпване на ресурсите, увеличаване на недостига на вода, замърсяване на въздуха, промяна в климата и загуба на биологично разнообразие. Европа е водеща по отношение на иновациите и еко-технологичните, увеличавайки по този начин своята конкурентоспособност. Въпреки това, навлизането на пазара с иновации може да бъде сериозен проблем пред дадена компания, тъй като по дефиниция иновациите не могат да демонстрират история с широк спектър от постигнати резултати. Без наличието на надеждна информация за дадена технология, потенциалните купувачи не могат да бъдат сигурни дали да се доверят или не на параметрите предоставени от доставчика. За целта, през 2011г. Европейската Комисия заедно със 7 страни членки, създадоха решение за справянето с този проблем -  Environmental Technology Verification (ETV). Това е инициатива предоставящи на трети страни верифициране на работните параметри на дадена технология. Използвайки протокол за проверка, което представлява крайният продукт на един верификационен процес, се представя правдоподобна информация за параметрите на иновативна технология. В резултат от ETV верифицирането, пазарният достъп за иновативни екологични технологии значително се повишава, докато технологичният риск за купувачите на технологии намалява.

 

ETV4INNOVATION е стратегическо партньорство с продължителност от 28 месеца, финансирано по програма“ Erasmus+“. Проектът е разработен с цел да подкрепи разработването и прилагането на новаторски практики, както и на нов курс на обучение в областта на Верифицирането на Екологичните Технологии (Environmental Technology Verification). Съществува силно търсене от страна на купувачите на иновативни еко-технологии за гаранции за ефективност и производителност. ETV е международно призната схема, която предоставя сертификат за представяне, чиято валидност е призната и гарантирана на международно равнище. ETV може да предостави на разработчиците на екологични технологии реално конкурентно предимство при предлагането на своите продукти на пазара. ETV предлага гаранции за ефективността на екологичните технологии, а процесът на получаване на протокол за проверка следва много строги насоки и процедури. За да добият подобен протокол ефективно и на най-ниска цена, компаниите е необходимо да отговарят на ETV изискванията за проверка във всички фази на разработването на продукта.

 

 

 

ETV4INNOVATION е част от глобално усилие, целящо да предостави на компаниите, развиващи екологични технологии, ефективен и успешен достъп до процеса на верифициране на параметрите, като единствената международно призната гаранция за производителност и ефективност на нови екологични технологии. Проект ETV4INNOVATION цели разработването на съвместни учебни планове за успешното преминаване през процеса на Верифициране на Екологични Технологии на компании, разработващи или предлагащи иновативни технологии. По-конкретно, ETV4INNOVATION ще разработи модули за електронно обучение с отворен достъп, които ще помогнат на разработчиците на еко-технологии да получат задълбочени познания за схемата, като същевременно им предостави знания, които ще ги улеснят в процеса на успешно верифициране на еко-технологиите, които предлагат на пазара.

 

Консорциум ETV4INNOVATION дефинира следните специфични цели:

 

 • Да идентифицира нуждата от знания и умения сред МСП, с цел успешното преминаване през процеса на верифициране на параметрите на своята еко-технология.
 • Да разработи съвместна учебна програма с участието на представители на заинтересованите страни – участници от индустрията и други експерти представители на зелени отрасли, като например: верифициращи органи, клъстери и университети, както и други с опит и познания в еко-технологиите.
 • Да предостави обучителните програма в дигитална, интерактивна платформа.
 • Да намали пречките между МСП и големите предприятия, създавайки общи процедури и умения.
 • Да предостави необходимите умения и знания за успешното верифициране на параметрите на предлагана технология.
 • Да насърчи по-добри умения с цел ефективното внедряване на ETV
 • Да предостави по-добра осведоменост за съществуващите екологични проблеми и необходимостта от устойчиво развитие в компаниите.

 

ОЧАКВАНИ ИНТЕЛЕКТУАЛНИ РЕЗУЛТАТИ:

 

 • РЕЗУЛТАТ 1: Ключово проучване на нуждите на МСП по отношение на ETV
 • РЕЗУЛТАТ 2: ETV4INNOVATION Съвместна учебна програма
 • РЕЗУЛТАТ 3: ETV4INNOVATION Обучителни материали
 • РЕЗУЛТАТ 4: ETV4INNOVATION Обучителна дигитална платформа.
E-learning platform


НОВИНИ
Email NewsletterОТНОСНО Environmental Technology Verification
Ако продавате или търсите иновативна екологична технология и искате да разберете дали нейните технически параметри отговорят на предоставените от производителя параметри или желаете да потвърдите това твърдение, то верификационната схема ETV (Environmental Technology Verification) е точно за вас

 

ETV е международно призната схема, която предоставя сертификат за представяне на иновативни екологични технологии, чиято валидност е призната и гарантирана на международно равнище. Тази уникална схема за оценка на екологичното представяне на технологиите се основава на акредитирани независими органи за проверка, които проверят техническите параметри на екологичната технология, съгласно добре дефинирани и общи насоки в световен мащаб.

ETV е за всички продавачи на екологични технологии, които ще намерят в ETV схемата единственото международно признато решение, гарантиращо твърдението за ефективност и производителност на определени технологии.

ETV е за всички купувачи на екологични технологии от частния или публичния сектор, които ще намерят в схемата единственото признато решение гарантиращо достоверността на еко-параметрите обявени от производителя. Като по този начин биха намалили инвестиционния си риск.

 

Предприятие притежаващо технология, надхвърляща нормалните стандарти или предоставяща новаторски подход към решаването на екологичен проблем, могат да се срещнат с предизвикателства при проникването на пазара, поради липсата на независими и достоверни доказателства за нейните предимства. Често купувачи или инвеститори, на които се налага закупуване или внедряване на определена екологична технология, при направа на оценка на наличните възможности на пазара, често се сблъскват с несравнима, непълна или нетествана информация за ефективност.

Environmental Technology Verification (ETV) е документов механизъм за технологии, който предоставя независима проверка на нови технологии, така че потребители, разработчици, регулатори и други страни могат да направят информирано решение за закупуване и/или внедряване на иновативна технология. Проверката изгражда доверието на продавача и доверието на купувача, като гарантира, че твърденията за екологичните резултати са валидни, надеждни и подкрепени от висококачествени и независими данни и информация от тестове.

ETV предоставя документация, че технологията, която продавате, отговаря на вашите обещания - например, че има определена функция или отговаря на конкретни изисквания. Това може да е ниска консумация на енергия, по-чиста технология или висока производителност. Проверката се признава в рамките на ЕС и в други страни, включително Корея, САЩ, Канада и Китай.

 

Можете да придобиете ETV ако притежавата технология в следните сектори:

 • Обработка на вода и мониторинг (напр. мониторинг на качеството на водата, пречистване на питейната вода и отпадъчните води);
 • Материали, отпадъци, суровини (напр. технологии за разделяне и сортиране на твърди отпадъци, рециклиране на материали, технологии оползотворяващи излезли от употреба продукти и химикали, биобазирани продукти);
 • Енергийни технологии- ВЕИ технологии, енергия от отпадъци, технологии в сферата на енергийната ефективност).
 • Рециклиращи технологии – рециклиране на батерии, акумулатори, рециклиране на индустриални вторични и след-употреба продукти, технологии за оползотворяване на строителни отпадъци в строителни материали, техники за разделяне или сортиране на твърди отпадъци, възстановяване на материали.
 • Селскостопански технологии
 • Почистване и мониторинг на въздуха
 • Мониторинг и почистване на почвата и подпочвените води.

 

 

 
ПРОЕКТНИ МАТЕРИАЛИETV4INNOVATION БЮЛЕТИНРЕЗУЛТАТИ ПО ПРОЕКТА
Консорциум ETV4INNOVATION разработи анализ относно необходимите нужди и умения сред фирмите от еко-технологичния сектор с цел да повиши техните компетенции в областта на верифициране на параметри на иновативни еко-технологии. Изследването бе направено с цел да  се идентифицират:

 • 1) настоящите и бъдещи нужди свързани с еко-технологиите и ETV ;
 • 2) основните нужди и изисквания срещани от Европейския технологичен сектор.

Консорциум ETV4INNOVATION изпълни проучването предимно в Европа и по-конкретно в страните, които вече са внедрили официално стандарта. Проучването обхвана 90 участника, предимно МСП, но и други заинтересовани страни, включително местни администрации, университети, агенции за развитие, изследователски и иновативни организации и др.

Част от основните заключения от извършеното проучване са:

 • Голяма част от участниците в допитването представляват микро и малки компании планиращи да комерсиализират между един или два продукта и работещи в сферата на енергийните технологии и технологиите свързани с пречистването на вода ;
 • Най-често срещаните пречки за по-широкото внедряване на пазара на нови технологии, пред иновативните предприятия в сферата на еко-технологиите са: 1)ниското екологично съзнание; 2)логистични проблеми; 3)проблеми с финансиране ;
 • Най-големите пречките пред проникването на еко-технологии в трети (чужди) пазара се очертават 1) законодателни въпроси; 2) липса на достатъчно референции; 3) липса на пазарни канали и възможности ;
 • Повечето външни клиенти, на участвалите в допитването, изискват гаранции за производителност, екологично представяне и съответствие на технологиите когато закупуват определена технология. Най-често се изискват тестове и сертификати, като например „LCA“ „ISO стандарт“ са сред най-изисканите гаранция от производителите на еко-технологии.
 • Резултатите от проучването демонстрираха, че близо 72 % от отговорилите не бяха чували за ЕТV до този момент ;
 • ETV е познаваем сред много малка група от хора и участници ;
 • ETV не е разпознаваем и сред клиентите на производителите на иновативни еко-технологии, тъй като 92 % от тях отговорят, че никога до този момент не са чували за схемата ;
 • В заключение е очевидно, че съществува огромна нужда от курс за обучение относно ETV. За да се направи курса по-полезен и ценен за потребителите, учебните програми ще бъдат разработени, стъпвайки и на обратната връзка получена от участниците ;
 • Основните причини защо част от участниците използват ETV са: тестване на производителност/ ефективност; документиране на резултатите; достъп до международните пазари, ETV работи като средство за доказване на производителността на технологията.
 • Тези от участниците, които са преминали успешно верификационен процес бяха запитани да споделят дали посредством ETV верификационният процес са се сдобили с нови умения. Отговорите са – knowhow, експериментално планиране, анализ на данни; подготовка на пилотни модели и сертифициране.

 

Можете да прочетете кратко резюме в резултат от направеното проучване за необходимите умения и знания при преминаване през процеса на Environmental Technology Verification на определена иновативна технология тук:

 
Целият доклад на английски език е достъпен тук: IO1: Report of current needs and skills required towards Environmental Technology Verification
 

Консорциум ETV4INNOVATION разработи доклад дефиниращ основното съдържание в съвместната учебна програма, която е в процес на разработване в рамките на проект ETV4INNOVATION. В този контекст настоящият доклад дефинира, анализира и описва най-подходящата учебна структура, като се базира на идентифицираните на по-ранен етап нужди на целевите групи на проекта. Учебната програма е структурирана, така че да предоставя необходимите знания включвайки набор от научни области, позволявайки по този начин максимално профилиране до повече работни профили. В тази връзка бяха идентифицирани основни резултати, които обучителната програма е необходимо да покрие, както и обучаващите единици, които да отговорят на специфичните нужди на целевите профили. 
 
Броят на модулите е дефиниран на базата на основните заключения направени в рамките на Докладът за необходимите умения и знания сред МСП за преминаването през ETV процес (Интелектуален резултат №1).
 
Дефинирани са 3 модула, всеки съдържащ следните основни аспекти на обучението, както следва:
 
Модул 1: Основни аспекти на ETV (верифицирането на параметрите на екологична технология) 
 
Модулът описва:
 
 • какво представлява ETV процесът и неговата цел
 • кои са основните участници въвлечени в ETV
 • основните термини използвани в ETV методологията;
 • кои организации и хора могат да се възползват от ETV;
 • европейските стандарти и други основни документи свързани с ETV;
 • различните приложения на ETV.
 
 
Модул 2. Environmental Technology Verification процедура  
 
Модул 2:
 • прилага процедурата посредством даване на пример с определени технологии;
 • дефинира входни параметри по определени технологични области;
 • предоставя информация за необходимата специфична информация преди стартиране на процеса на верифициране, като например специфични работни условия; - идентифицира критерии за допустимост;
 • характеризира група от критерии, например екологична добавена стойност, ниво на иновативност, съотносимост към определени нужди, изпълнение на законовите разпоредби, определя принадлежността към определени технологични области;
 • описва документите необходими за всяка една стъпка от процеса на верифициране;
 • посочва първичните параметри и ги сравнява спрямо други проверими технологии;
 • отразява нуждите и изискванията на потребителите за специфични приложения при определени експлоатационни условия;
 • описва условията на публикуване на декларация за проверка. 
Модул 3. ETV  програмата като комерсиален инструмент на местния и международния пазар 
 
Модулът описва:
 • ползите от ETV във връзка с последващи продажби и комерсиализация;
 • различните нива на технологична готовност;
 • минималните изисквания за преминаване през ETV по отношение на технологичната готовност на даден продукт;
 • ползите за клиентите, които купуват ETV технологии, продукти, процеси или услуги;
 • създаването и интегрирането на маркетинг план свързан с ETV продукт, процес или услуга; 
 • действителните нужди по технологични области;
 • някои успешни случая на технологии преминали през ETV.

Можете да прочетете кратко резюме на Дефинирата съвместна учебна програма тук.
Какво еTARGET GOALS


Institutions involved in research actions

0Learning content downloads

0ETV4INNOVATION Multiplier events

0
ПАРТНЬОРИ


INVENTYA VENTURES (EU) Ltd

GREEN SYNERGY CLUSTER

CETEM - Asociacion Empresarial de Investigacion Centro Tecnologico del Muebley La Madera de la Region De Murcia

INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE TOULOUSE

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

PURFIL ApS