Opracowanie szkoleniowych zasobów internetowych, których celem jest wspieranie przedsiębiorców w procesie weryfikacji technologii środowiskowych


Europa stoi przed szeregiem wyzwań środowiskowych, które będą miały wpływ na jej przyszły dobrobyt. Obejmują one wyczerpywanie zasobów naturalnych, zwiększanie niedoboru wody, zanieczyszczenie powietrza, zmiany klimatu i utratę różnorodności biologicznej. Europa przoduje w zakresie innowacji w zakresie technologii środowiskowych, które mogą zapewnić konieczne rozwiązania, a jednocześnie zwiększyć konkurencyjność UE. Jednak wprowadzanie innowacji na rynek może stanowić poważny problem, ponieważ innowacje z samej tylko definicji nie mogą odnieść sukcesu. Bez wiarygodnych informacji o innowacyjnych technologiach potencjalni nabywcy nie są pewni, czy można ufać twierdzeniom dotyczącym ich wydajności. W 2011 r. Komisja Europejska z 7 państwami członkowskimi wprowadziła rozwiązanie tego problemu: weryfikacja technologii środowiskowej (ETV). Jest to inicjatywa zapewniająca zewnętrzną weryfikację oświadczeń o właściwościach produkcyjnych złożonych przez producentów technologii. Korzystając z oświadczenia weryfikacji, które jest wynikiem jej udanego procesu, ETV dostarcza wiarygodnych informacji na temat nowej technologii. Dostęp do rynku dla innowacyjnych technologii środowiskowych został dzięki temu znacznie zwiększony, a ryzyko technologiczne dla nabywców technologii zostało zmniejszone.

 

ETV4INNOVATION to trwający dwa i pół roku projekt partnerstwa strategicznego VET finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus +. Projekt został stworzony w celu wspierania rozwoju i wdrażania innowacyjnej praktyki oraz nowej ścieżki szkoleniowej w dziedzinie weryfikacji technologii środowiskowych (ETV). Istnieje bardzo duże zapotrzebowanie ze strony nabywców innowacyjnych technologii ekologicznych dla gwarancji ich wydajności. Oświadczenie z Weryfikacji Technologii Środowiskowej (ETV) stanowi jedyną międzynarodową gwarancję wydajności dla każdej eko-technologii. Tak jak nowa norma ISO 14034: 2016, ETV może zapewnić projektantom ekotechnologii realną przewagę konkurencyjną w zakresie marketingu swoich produktów. Ponieważ oświadczenie weryfikacyjne ETV oferuje gwarancje wykonania ekologicznych technologii, proces uzyskiwania oświadczeń weryfikacyjnych ETV przebiega według bardzo surowych wytycznych i procedur. Aby uzyskać takie oświadczenia szybko i przy najniższych kosztach, firmy muszą spełniać poziom wymagań procesu weryfikacji ETV na wszystkich etapach rozwoju produktu.

 


 

 


 

ETV4INNOVATION jest częścią globalnego przedsięwzięcia, którego celem jest zapewnienie firmom, które rozwijają technologie ekologiczne, skutecznego i udanego dostępu do weryfikacji technologii środowiskowych. Projekt ETV4INNOVATION ma na celu zaprojektowanie i rozwinięcie wspólnych programów szkoleń w celu wypełnienia luk w odniesieniu do ETV dla obecnych i przyszłych menedżerów i pracowników w sektorach technologicznych takich jak odpady materiałowe i zasoby oraz technologie energetyczne. Mówiąc dokładniej, ETV4INNOVATION rozwinie otwarte moduły e-Learningowe, mające na celu wspomaganie twórców ekotechnologii w dogłębnym zrozumieniu schematu ETV, dostarczając im wiedzy i zasobów dla ułatwienia procedury uzyskiwania świadectwa weryfikacyjnych ETV dla technologii, które sprzedają.

 

Partnerzy ETV4INNOVATION zdefiniowali następujące cele szczegółowe (CS):

 

 • Zidentyfikować braki wiedzy w organizacji małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), aby móc zarządzać i postawić na ETV, który uwzględnia ekologiczne wymagania w zakresie rozwoju nowych technologii ekologicznych.
 • Zaprojektować i opracować wspólny program nauczania dotyczący ETV z udziałem podmiotów zainteresowanych z branży  oraz ekspertów z zakresu zielonych technologii, takich jak jednostki weryfikacyjne, klastry i uniwersytety oraz inne osoby posiadające doświadczenie w ekoinnowacyjnej weryfikacji (ETV).
 • Zapewnić wspólny program nauczania na platformie e-learningowej
 • Zlikwidować granice pomiędzy małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz dużymi firmami a ekspertami w ETV, tworząc wspólne procedury i umiejętności.
 • Wyposażyć przedsiębiorstwa w odpowiednie umiejętności i wiedzę do celów weryfikacji ETV i wspierania zrównoważonego procesu technologicznego.
 • Promować lepsze przewidywanie potrzeb związanych z umiejętnościami ETV i rozwijać korzystniejsze dopasowanie umiejętności, potrzeb firmy i europejskich zielonych wymagań.
 • Uświadomić aktualne problemy środowiskowych, potrzebę zrównoważonego rozwoju i stosowanie bardziej szanujących praktyk w środowisku.

 

OCZEKIWANE REZULTATY:

 

Projekt ETV4INNOVATION definiuje następujące wyniki intelektualne (WI):

 

 • WYNIK 1: Kluczowa analiza ogólnych potrzeb MŚP w stosunku do ETV
 • WYNIK 2: Wspólny program nauczania ETV4INNOVATION
 • WYNIK 3: ETV4INNOVATION Materiały szkoleniowye
 • WYNIK 4: ETV4INNOVATION Szkolenie i platforma współpracy
E-learning platform


WIADOMOŚCI I WYDARZENIA
Email NewsletterO Weryfikacji technologii środowiskowej
 

Sprzedajesz lub szukasz innowacyjnych ekotechnologii? Innowacyjny program weryfikacji ETV w zakresie ekotechnologii jest dla Ciebie!

Program ETV jest międzynarodowym programem, który dostarcza certyfikat wydajności dla innowacyjnych technologii ekologicznych, których ważność jest uznawana i gwarantowana na całym świecie. System opiera się na niezależnej jednostce weryfikującej, która weryfikuje deklaracje wydajności eko-technologii, korzystając w razie potrzeby z certyfikowanych struktur testowych.

Schemat ETV jest przeznaczony dla wszystkich dostawców technologii ekologicznych, którzy znajdą w systemie ETV jedyne akceptowalne na całym świecie rozwiązanie, które udowodni wymagania dotyczące wydajności technologii, które wprowadzają na rynek.

System ETV jest przeznaczony dla wszystkich kupujących technologie ekologiczne (firmy, władze lokalne i władze publiczne), którzy znajdą w systemie ETV unikalne rozwiązanie umożliwiające identyfikację innowacyjnych technologii ekologicznych, zaspokajające ich potrzeby, przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka inwestycyjnego za pomocą raportu z audytu wydajności, który zawiera wszystkie wiarygodne dane o wydajności zweryfikowane przez uznaną stronę trzecią.

 

MŚP posiadające technologię, która osiąga wyniki znacznie przekraczające normalne standardy lub które oferują innowacyjne podejście do rozwiązywania problemów związanych z ochroną środowiska, mogą napotkać trudności związane z penetracją rynku z powodu braku niezależnych i wiarygodnych dowodów na jego zalety. Także strony, takie jak nabywcy lub inwestorzy, którzy są zainteresowani stosowaniem rozwiązań technologii środowiskowych, często mają do czynienia z nieporównywalnymi, niekompletnymi lub nieudokumentowanymi informacjami dotyczącymi wydajności podczas oceny dostępnych opcji rynkowych. Weryfikacja technologii środowiskowej (ETV) zapewnia niezależną ocenę nowych technologii w celu potwierdzenia oświadczeń środowiskowych, tak aby użytkownicy, programiści i inne strony mogły podejmować świadome decyzje dotyczące zakupu i stosowania innowacyjnych technologii. Weryfikacja buduje wiarygodność dostawców i zaufanie kupujących, dając pewność, że oświadczenia dotyczące efektywności środowiskowej są ważne, wiarygodne i wspierane przez wysokiej jakości niezależne badania.

Oświadczenie weryfikacyjne ETV zapewnia, że sprzedawana technologia jest zgodna z Twoimi oczekiwaniami - na przykład, że spełnia określoną funkcję lub wymagania. Może to być niskie zużycie energii, czystsza technologia lub wysoka wydajność.

Weryfikacja jest uznawana w UE oraz w innych krajach, w tym w Korei, USA i Kanadzie. Wzajemne uznawanie ETV oznacza, że możesz sprzedawać swoje produkty i używać wyników badań z jednego kraju, gdy promujesz swój produkt na skalę międzynarodową.

 

 

Możesz uzyskać świadectwo ETV dla swojej technologii w następujących obszarach:

 • Uzdatnianie wody i monitorowanie (np. Monitorowanie jakości wody, uzdatnianie wody pitnej i ścieków);
 • Materiały, odpady i zasoby (np. Segregacja i sortowanie odpadów stałych, recykling materiałów, produkty wycofane z eksploatacji i chemikalia, produkty oparte na biomasie);
 • Technologie energetyczne (np. Energia odnawialna, energia z odpadów, technologie efektywności energetycznej).
 • Technologie recyklingu - baterii, akumulatorów i chemikaliów, przemysłowych produktów ubocznych i odpadów na materiały wtórne, odpadów budowlanych, Techniki rozdzielania lub sortowania odpadów stałych, odzyskiwanie surowców.
 • Technologie rolnicze
 • Oczyszczenie i monitorowanie powietrza
 • Monitorowanie i oczyszczanie gleby i wód gruntowych

 
ETV4INNOVATION on twitterWYNIKI PROJEKTU
ETV4INNOVATION prepared a complete analysis of the current skills and needs of technological sectors in order to replace the knowledge gap with high level of competences, enabling enhancement of the competitiveness of the eco-technology sectors and the green innovative requirements.
This desk-based research was carried out to identify:

 • 1) the future and current needs related to eco-technology and ETV ;
 • 2) the main needs and requirements of European technology industry and other stakeholders to face these challenges.


The primary basis of the desk research was to consider the general skills and competences required by SMEs.
The ETV4INNOVATON team carried out the search in predominantly in Europe, though other areas were addressed, particularly covering the countries that have already implemented ETV. This desk research identified and analysed the ability, capacity, skills and competence needs sets of SMEs’ and their requirements regarding ETV. 


To this end, a planned survey was conducted with 90 participants from SMEs & related stakeholders; including regional administrations, universities, development agencies, research and innovation entities, VETs, etc.
The questionnaire was prepared in online format, available in English, to target international stakeholders. 

Możesz przeczytać podsumowanie IO1 w języku polskim


Celem projektu ETV4INNOVATION jest opracowanie wspólnego programu nauczania. Zdefiniowano i przeanalizowano zebrany dorobek intelektualny aby opracować najbardziej odpowiedni program nauczania zgodnie z potrzebami grup docelowych określonymi w IO1. Wspólny program nauczania został zaprojektowany pod kątem niezbędnych obszarów wiedzy i metodologii pedagogicznych lepiej zoptymalizowanych w celu dopasowania do różnych profili zawodowych i branż docelowych projektu ETV4INNOVATION. Określono efekty uczenia się, których wymaga proponowana treść szkolenia, jak również jednostki szkoleniowe, które zaspokajają specyficzne potrzeby niektórych profili zawodowych. 

Liczba modułów szkoleniowych została zdefiniowana na podstawie głównych wniosków z raportu dotyczących braku umiejętności i wiedzy MŚP i innych zainteresowanych stron na temat ETV. Na podstawie  wniosków z IO1 określono różne efekty uczenia się i na podstawie wszystkich tych zasobów sformułowano materiały szkoleniowe. Moduły szkoleniowe są skonstruowane i zorganizowane w spójny sposób w odniesieniu do wybranych kryteriów (do konkretnych etapów procesu przetargowego, do tego samego obszaru umiejętności itd). 

Zdefiniowano trzy moduły szkoleniowe, a związane z nimi efekty uczenia się opisano poniżej:


Moduł 1. Podstawowe aspekty weryfikacji technologii środowiskowych

 • Zrozumienie czym jest ETV i jaki jest cel weryfikacji technologii środowiskowych;
 • Podmioty zaangażowane w ETV;
 • Stosowanie podstawowego słownictwa związanego z ETV;
 • Wskazywanie osób, podmiotów, które mogłyby skorzystać z ETV;
 • Normy UE i inne podstawowe dokumenty związane z ETV;
 • Identyfikowanie cech ETV

 

Moduł 2. Procedura weryfikacji technologii środowiskowych 

 • Zastosowanie technologii na podanych przykładach;
 • Zdefiniowanie parametrów wejścia dedykowanych obszarom technologii;
 • Wybór i określenie parametrów : matryca, cel, warunki techniczne dla technologii podane jako przykład;
 • Określanie kryteriów kwalifikowalnych dla technologii;
 • Charakterystyka grup kryteriów: wartość dodana dla środowiska; poziom innowacyjności; znaczenie dla potrzeb użytkownika; spełnienie przepisów prawnych,
  określenie przynależności do obszarów technologicznych.
 • Opis dokumentów, które można dostarczyć na każdym etapie weryfikacji;
 • Wskazanie parametrów początkowych i ocena weryfikowalności technologii;
 • Użycie mierzalnych danych, tak aby ich interpretacja była jednoznaczna;
 • Przedstawienie potrzeb i wymagań użytkowników dotyczących konkretnych zastosowań w określonych warunkach technicznych;
 • Znajomość regulacji dotyczących publikacji Świadectwa Weryfikacji.

 

Moduł 3. Program ETV jako narzędzie komercyjne na rynkach krajowych i międzynarodowych 

 • Zidentyfikowanie i wskazanie korzyści ETV w zakresie handlu i sprzedaży;
 • Określenie różnych poziomów gotowości technologii;
 • Określenie minimalnych wymagań w zakresie gotowości technologicznej do uzyskania świadectwa ETV;
 • Określenie korzyści dla klientów korzystających z produktów, procesów lub usług ETV;
 • Stworzenie i zintegrowanie planów marketingowych dla produktów, procesów lub usługi ETV;
 • Utworzenie mapy rzeczywistych potrzeb w obszarze technologii;
 • Identyfikowanie i analizowanie wybrane przykładów zastosowania ETV. 

 

Podsumowanie IO2: Definicja wspólnego  programu nauczania 
TARGET GOALS


Institutions involved in research actions

0Learning content downloads

0ETV4INNOVATION Multiplier events

0
PARTNERZY


INVENTYA VENTURES (EU) Ltd

GREEN SYNERGY CLUSTER

CETEM - Asociacion Empresarial de Investigacion Centro Tecnologico del Muebley La Madera de la Region De Murcia

INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE TOULOUSE

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

PURFIL ApS