Opracowanie szkoleniowych zasobów internetowych, których celem jest wspieranie przedsiębiorców w procesie weryfikacji technologii środowiskowych


Europa stoi przed szeregiem wyzwań środowiskowych, które będą miały wpływ na jej przyszły dobrobyt. Obejmują one wyczerpywanie zasobów naturalnych, zwiększanie niedoboru wody, zanieczyszczenie powietrza, zmiany klimatu i utratę różnorodności biologicznej. Europa przoduje w zakresie innowacji w zakresie technologii środowiskowych, które mogą zapewnić konieczne rozwiązania, a jednocześnie zwiększyć konkurencyjność UE. Jednak wprowadzanie innowacji na rynek może stanowić poważny problem, ponieważ innowacje z samej tylko definicji nie mogą odnieść sukcesu. Bez wiarygodnych informacji o innowacyjnych technologiach potencjalni nabywcy nie są pewni, czy można ufać twierdzeniom dotyczącym ich wydajności. W 2011 r. Komisja Europejska z 7 państwami członkowskimi wprowadziła rozwiązanie tego problemu: weryfikacja technologii środowiskowej (ETV). Jest to inicjatywa zapewniająca zewnętrzną weryfikację oświadczeń o właściwościach produkcyjnych złożonych przez producentów technologii. Korzystając z oświadczenia weryfikacji, które jest wynikiem jej udanego procesu, ETV dostarcza wiarygodnych informacji na temat nowej technologii. Dostęp do rynku dla innowacyjnych technologii środowiskowych został dzięki temu znacznie zwiększony, a ryzyko technologiczne dla nabywców technologii zostało zmniejszone.

 

ETV4INNOVATION to trwający dwa i pół roku projekt partnerstwa strategicznego VET finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus +. Projekt został stworzony w celu wspierania rozwoju i wdrażania innowacyjnej praktyki oraz nowej ścieżki szkoleniowej w dziedzinie weryfikacji technologii środowiskowych (ETV). Istnieje bardzo duże zapotrzebowanie ze strony nabywców innowacyjnych technologii ekologicznych dla gwarancji ich wydajności. Oświadczenie z Weryfikacji Technologii Środowiskowej (ETV) stanowi jedyną międzynarodową gwarancję wydajności dla każdej eko-technologii. Tak jak nowa norma ISO 14034: 2016, ETV może zapewnić projektantom ekotechnologii realną przewagę konkurencyjną w zakresie marketingu swoich produktów. Ponieważ oświadczenie weryfikacyjne ETV oferuje gwarancje wykonania ekologicznych technologii, proces uzyskiwania oświadczeń weryfikacyjnych ETV przebiega według bardzo surowych wytycznych i procedur. Aby uzyskać takie oświadczenia szybko i przy najniższych kosztach, firmy muszą spełniać poziom wymagań procesu weryfikacji ETV na wszystkich etapach rozwoju produktu.

 


 

 


 

ETV4INNOVATION jest częścią globalnego przedsięwzięcia, którego celem jest zapewnienie firmom, które rozwijają technologie ekologiczne, skutecznego i udanego dostępu do weryfikacji technologii środowiskowych. Projekt ETV4INNOVATION ma na celu zaprojektowanie i rozwinięcie wspólnych programów szkoleń w celu wypełnienia luk w odniesieniu do ETV dla obecnych i przyszłych menedżerów i pracowników w sektorach technologicznych takich jak odpady materiałowe i zasoby oraz technologie energetyczne. Mówiąc dokładniej, ETV4INNOVATION rozwinie otwarte moduły e-Learningowe, mające na celu wspomaganie twórców ekotechnologii w dogłębnym zrozumieniu schematu ETV, dostarczając im wiedzy i zasobów dla ułatwienia procedury uzyskiwania świadectwa weryfikacyjnych ETV dla technologii, które sprzedają.

 

Partnerzy ETV4INNOVATION zdefiniowali następujące cele szczegółowe (CS):

 

 • Zidentyfikować braki wiedzy w organizacji małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), aby móc zarządzać i postawić na ETV, który uwzględnia ekologiczne wymagania w zakresie rozwoju nowych technologii ekologicznych.
 • Zaprojektować i opracować wspólny program nauczania dotyczący ETV z udziałem podmiotów zainteresowanych z branży  oraz ekspertów z zakresu zielonych technologii, takich jak jednostki weryfikacyjne, klastry i uniwersytety oraz inne osoby posiadające doświadczenie w ekoinnowacyjnej weryfikacji (ETV).
 • Zapewnić wspólny program nauczania na platformie e-learningowej
 • Zlikwidować granice pomiędzy małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz dużymi firmami a ekspertami w ETV, tworząc wspólne procedury i umiejętności.
 • Wyposażyć przedsiębiorstwa w odpowiednie umiejętności i wiedzę do celów weryfikacji ETV i wspierania zrównoważonego procesu technologicznego.
 • Promować lepsze przewidywanie potrzeb związanych z umiejętnościami ETV i rozwijać korzystniejsze dopasowanie umiejętności, potrzeb firmy i europejskich zielonych wymagań.
 • Uświadomić aktualne problemy środowiskowych, potrzebę zrównoważonego rozwoju i stosowanie bardziej szanujących praktyk w środowisku.

 

OCZEKIWANE REZULTATY:

 

Projekt ETV4INNOVATION definiuje następujące wyniki intelektualne (WI):

 

 • WYNIK 1: Kluczowa analiza ogólnych potrzeb MŚP w stosunku do ETV
 • WYNIK 2: Wspólny program nauczania ETV4INNOVATION
 • WYNIK 3: ETV4INNOVATION Materiały szkoleniowye
 • WYNIK 4: ETV4INNOVATION Szkolenie i platforma współpracy

WIADOMOŚCI I WYDARZENIA
Email NewsletterO Weryfikacji technologii środowiskowej
 

Sprzedajesz lub szukasz innowacyjnych ekotechnologii? Innowacyjny program weryfikacji ETV w zakresie ekotechnologii jest dla Ciebie!

Program ETV jest międzynarodowym programem, który dostarcza certyfikat wydajności dla innowacyjnych technologii ekologicznych, których ważność jest uznawana i gwarantowana na całym świecie. System opiera się na niezależnej jednostce weryfikującej, która weryfikuje deklaracje wydajności eko-technologii, korzystając w razie potrzeby z certyfikowanych struktur testowych.

Schemat ETV jest przeznaczony dla wszystkich dostawców technologii ekologicznych, którzy znajdą w systemie ETV jedyne akceptowalne na całym świecie rozwiązanie, które udowodni wymagania dotyczące wydajności technologii, które wprowadzają na rynek.

System ETV jest przeznaczony dla wszystkich kupujących technologie ekologiczne (firmy, władze lokalne i władze publiczne), którzy znajdą w systemie ETV unikalne rozwiązanie umożliwiające identyfikację innowacyjnych technologii ekologicznych, zaspokajające ich potrzeby, przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka inwestycyjnego za pomocą raportu z audytu wydajności, który zawiera wszystkie wiarygodne dane o wydajności zweryfikowane przez uznaną stronę trzecią.

 

MŚP posiadające technologię, która osiąga wyniki znacznie przekraczające normalne standardy lub które oferują innowacyjne podejście do rozwiązywania problemów związanych z ochroną środowiska, mogą napotkać trudności związane z penetracją rynku z powodu braku niezależnych i wiarygodnych dowodów na jego zalety. Także strony, takie jak nabywcy lub inwestorzy, którzy są zainteresowani stosowaniem rozwiązań technologii środowiskowych, często mają do czynienia z nieporównywalnymi, niekompletnymi lub nieudokumentowanymi informacjami dotyczącymi wydajności podczas oceny dostępnych opcji rynkowych. Weryfikacja technologii środowiskowej (ETV) zapewnia niezależną ocenę nowych technologii w celu potwierdzenia oświadczeń środowiskowych, tak aby użytkownicy, programiści i inne strony mogły podejmować świadome decyzje dotyczące zakupu i stosowania innowacyjnych technologii. Weryfikacja buduje wiarygodność dostawców i zaufanie kupujących, dając pewność, że oświadczenia dotyczące efektywności środowiskowej są ważne, wiarygodne i wspierane przez wysokiej jakości niezależne badania.

Oświadczenie weryfikacyjne ETV zapewnia, że sprzedawana technologia jest zgodna z Twoimi oczekiwaniami - na przykład, że spełnia określoną funkcję lub wymagania. Może to być niskie zużycie energii, czystsza technologia lub wysoka wydajność.

Weryfikacja jest uznawana w UE oraz w innych krajach, w tym w Korei, USA i Kanadzie. Wzajemne uznawanie ETV oznacza, że możesz sprzedawać swoje produkty i używać wyników badań z jednego kraju, gdy promujesz swój produkt na skalę międzynarodową.

 

 

Możesz uzyskać świadectwo ETV dla swojej technologii w następujących obszarach:

 • Uzdatnianie wody i monitorowanie (np. Monitorowanie jakości wody, uzdatnianie wody pitnej i ścieków);
 • Materiały, odpady i zasoby (np. Segregacja i sortowanie odpadów stałych, recykling materiałów, produkty wycofane z eksploatacji i chemikalia, produkty oparte na biomasie);
 • Technologie energetyczne (np. Energia odnawialna, energia z odpadów, technologie efektywności energetycznej).
 • Technologie recyklingu - baterii, akumulatorów i chemikaliów, przemysłowych produktów ubocznych i odpadów na materiały wtórne, odpadów budowlanych, Techniki rozdzielania lub sortowania odpadów stałych, odzyskiwanie surowców.
 • Technologie rolnicze
 • Oczyszczenie i monitorowanie powietrza
 • Monitorowanie i oczyszczanie gleby i wód gruntowych

 
STAKEHOLDER QUESTIONNAIREETV4INNOVATION on twitterTARGET GOALS


Institutions involved in research actions

0Learning content downloads

0ETV4INNOVATION Multiplier events

0
PARTNERZY


INVENTYA VENTURES (EU) Ltd

GREEN SYNERGY CLUSTER

CETEM - Asociacion Empresarial de Investigacion Centro Tecnologico del Muebley La Madera de la Region De Murcia

INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE TOULOUSE

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

PURFIL ApS